Drömmar: de 12 stegen / Dreams: the 12 steps

När Joseph Campbell skapade uttrycket “bejaka din glädje” återspeglar han en idé som verkar vara mycket lämplig just nu. I “Alkemisten”, är det samma idé som kallas ” Levnadsöde.” Alan Cohen, en terapeut som bor på Hawaii arbetar också med detta tema. Han säger att på hans föreläsningar då han frågar vilka som är missnöjda med sitt arbete, så räcker 75 procent av publiken upp handen. Cohen har skapat ett system av tolv åtgärder för att hjälpa människor att återupptäcka sin “glädje” (han är en anhängare av Campbell):

1. Berätta sanningen för dig själv
Rita två kolumner på ett papper och i den vänstra kolumnen skriv ner vad du skulle älska att göra. Skriv sedan ner på andra sidan allt du gör utan entusiasm. Skriv som om ingen någonsin kommer att läsa vad som finns där, censurera och bedöm inte dina svar.

2. Börja långsamt men börja
Ring resebyrån, leta efter något som passar din budget; gå och se filmen som du har skjutit upp; köp boken som du har velat köpa. Var generös mot dig själv och du kommer att se att även dessa små steg kommer att få dig känna dig mer levande.

3. Sluta långsamt, men sluta
Vissa saker förbrukar all din energi. Behöver du verkligen gå på detta möte? Behöver du hjälpa dem som inte vill bli hjälpt? Har din chef rätt att kräva att förutom ditt arbete så måste du gå till alla dessa fester som hen går till? När du slutar att göra det du inte är intresserad av att göra, kommer du att inse att du hade fler krav på dig själv än andra verkligen hade.

4. Upptäck dina små talanger
Vad säger dina vänner att du gör bra? Vad gör du med välbehag även om det inte är perfekt gjort? Dessa små talanger är dolda budskap i dina stora ockulta talanger.

5. Börja välja
Om något ger dig glädje, tveka inte. Om du är osäker, blunda, tänk dig att du har fattat beslut A och se allt som det kommer att ge dig. Gör nu samma sak med beslut B. Beslutet som får dig att du känner dig mer ansluten till livet är det rätta – även om det inte är det lättaste att göra.

6. Basera inte dina beslut på ekonomisk vinning
Vinsten kommer om du verkligen gör det med entusiasm. Samma vas, gjord av en keramiker som älskar vad hen gör och av en som hatar sitt jobb, har en själ. Den kommer att säljas snabbt (i det första fallet) eller förbli kvar på hyllorna (i det andra fallet).

7. Följ din intuition
Det mest intressanta arbetet är där du tillåter dig själv att vara kreativ. Einstein sa: “Jag har inte nått min förståelse av universum med enbart matematik.” Descartes, logikens fader, utvecklade sin metod baserad på en dröm han hade.

8. Var inte rädd för att ändra dig
Om du lägger ett beslut åt sidan och det stör dig, tänk igen på vad du har valt. Kämpa inte emot det som ger dig glädje.

9. Lär dig att vila
En dag i veckan utan att tänka på arbete gör att det undermedvetna kan hjälpa dig och många problem (men inte alla) löses utan hjälp från medvetandet.

10. Tillåt det visa dig en lyckligare väg
Om du kämpar för mycket för något, utan att resultaten visar sig, var mer flexibel och följ de vägar som livet erbjuder. Detta betyder inte att ge upp kampen, att bli lat eller lämna saker i andras händer – det innebär att förstå att arbetet av kärlek ger oss styrka, aldrig förtvivlan.

11. Läs tecknen
Detta är ett individuellt språk förbunden med intuitionen som visas i rätt ögonblick. Även om tecknen pekar i motsatt riktning än vad du planerat, följ dem. Ibland kan du hamna fel, men detta är det bästa sättet att lära sig detta nya språk.

12. Slutligen, ta risker!
De människor som förändrat världen gav sig ut på sina banor genom en handling av tro. Tro på kraften i dina drömmar. Gud är rättvis, han skulle inte placera en önskan i ditt hjärta som inte kan gå i uppfyllelse.

Paulo Coelho på svenska: http://www.facebook.com/PauloCoelhoSverige

Mer Paulo Coelho på svenska: https://twitter.com/O_La_Vie  /https://olavie.wordpress.com

————————————————————

by PAULO COELHO on SEPTEMBER 25, 2012

When Joseph Campbell created the expression “follow your blessing,” he was reflecting an idea that seems to be very appropriate right now. In “The Alchemist,” this same idea is called “Personal Legend.” Alan Cohen, a therapist who lives in Hawaii, is also working on this theme. He says that in his lectures he asks those who are dissatisfied with their work and seventy-five percent of the audience raise their hands. Cohen has created a system of twelve steps to help people to rediscover their “blessing” (he is a follower of Campbell):

1. Tell yourself the truth
Draw two columns on a sheet of paper and in the left column write down what you would love to do. Then write down on the other side everything you’re doing without any enthusiasm. Write as if nobody were ever going to read what is there, don’t censure or judge your answers.

2. Start slowly, but start
Call your travel agent, look for something that fits your budget; go and see the movie that you’ve been putting off; buy the book that you’ve been wanting to buy. Be generous to yourself and you’ll see that even these small steps will make you feel more alive.

3. Stop slowly, but stop
Some things use up all your energy. Do you really need to go that committee meeting? Do you need to help those who do not want to be helped? Does your boss have the right to demand that in addition to your work you have to go to all the same parties that he goes to? When you stop doing what you’re not interested in doing, you’ll realize that you were making more demands of yourself than others were really asking.

4. Discover your small talents
What do your friends tell you that you do well? What do you do with relish, even if it’s not perfectly well done? These small talents are hidden messages of your large occult talents.

5. Begin to choose
If something gives you pleasure, don’t hesitate. If you’re in doubt, close your eyes, imagine that you’ve made decision A and see all that it will bring you. Now do the same with decision B. The decision that makes you feel more connected to life is the right one – even if it’s not the easiest to make.

6. Don’t base your decisions on financial gain
The gain will come if you really do it with enthusiasm. The same vase, made by a potter who loves what he does and by a man who hates his job, has a soul. It will be quickly sold (in the first case) or will stay on the shelves (in the second case).
7. Follow your intuition
The most interesting work is the one where you allow yourself to be creative. Einstein said: “I did not reach my understanding of the Universe using just mathematics.” Descartes, the father of logic, developed his method based on a dream he had.

8. Don’t be afraid to change your mind
If you put a decision aside and this bothers you, think again about what you chose. Don’t struggle against what gives you pleasure.

9. Learn how to rest
One day a week without thinking about work lets the subconscious help you, and many problems (but not all) are solved without any help from reason.

10. Let things show you a happier path
If you are struggling too much for something, without any results appearing, be more flexible and follow the paths that life offers. This does not mean giving up the struggle, growing lazy or leaving things in the hands of others – it means understanding that work with love brings us strength, never despair.

11. Read the signs
This is an individual language joined to intuition that appears at the right moments. Even if the signs point in the opposite direction from what you planned, follow them. Sometimes you can go wrong, but this is the best way to learn this new language.

12. Finally, take risks!
The men who have changed the world set out on their paths through an act of faith. Believe in the force of your dreams. God is fair, He wouldn’t put in your heart a desire that couldn’t come true.

Paulo Coelho in Swedish: http://www.facebook.com/PauloCoelhoSverige

More Paulo Coelho in Swedish: https://twitter.com/O_La_Vie  /https://olavie.wordpress.com

Annonser
Det här inlägget postades i Paulo Coelho på svenska. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s