Normalitet är…/ Normality is…

(English below)

av  PAULO COELHO den 19:e juni, 2011
1] Allt som får oss att glömma vår sanna identitet och våra drömmar och får oss att bara arbeta för att producera och reproducera.

2] Att göra regler för ett krig (Genèvekonventionen).

3] Spendera år på universitetet och sedan inte kunna hitta ett jobb.

4] Arbeta från nio på morgonen till fem på eftermiddagen på något som inte ger oss det minsta nöje, så att vi kan gå i pension efter 30 år.

5] Pensionera sig bara för att upptäcka att vi inte har någon mer energi för att njuta av livet och sedan dö av tristess efter några år.

6] Använda Botox.

7] Försöka vara ekonomiskt framgångsrika stället för att söka lyckan.

8] Förlöjliga de som söker lyckan i stället för pengar genom att kalla dem ”människor utan ambitioner”.

9] Jämföra föremål som bilar, hus och kläder, och definiera livet enligt dessa jämförelser i stället för att verkligen försöka ta reda på det verkliga skälet för att vara vid liv.

10] Inte prata med främlingar. Att säga elaka saker om våra grannar.

11] Tro att föräldrarna alltid har rätt.

12] Att gifta sig, skaffa barn och stanna tillsammans trots att kärleken har flytt, och hävdade att det är för barnens skull (som inte verkar lyssna på de ständiga grälen).

12ª] Att kritisera alla som försöker vara annorlunda.

14] Vakna upp med en hysterisk väckarklocka vid sängkanten.

15] Att tro på allt som är skrivet.

16] Att bära en bit färgat tyg, virad runt halsen, känd under det högtravande namnet ”slips”.

17] Aldrig ställa direkta frågor, även om den andra personen förstår vad du vill veta.

18] Att hålla ett leende på läpparna när du istället vill gråta. Och tycka synd om dem som visar sina egna känslor.

19] Att tänka att konst är värt en förmögenhet, eller att det är värt absolut ingenting.

20] Alltid förakta det som var lätt vunnet, eftersom det ”nödvändiga offer” – och därför också de nödvändiga egenskaperna – saknas.

21] Följa modet, trots att det hela ser löjligt ut och är obekvämt.

22] Vara övertygad om att alla kända personer har massor av pengar.

23] Investera mycket i yttre skönhet och  ägna lite uppmärksamhet åt inre skönhet.

24] Med alla möjliga medel visa att även om du är en normal person, är du oändligt överlägsen andra människor.

25] I någon form av kollektivtrafik, kan du aldrig titta rakt in i ögonen på de andra passagerarna, eftersom detta kan tas för ett försök att förföra dem.

26] När du är i en hiss, tittar du rakt på dörren och låtsas att du är den enda personen inuti, hur trångt det än må vara.

27] Aldrig skratta högt på en restaurang, oavsett hur rolig berättelsen är.

28] På norra halvklotet, alltid bära kläder som matchar årstiden: korta ärmar på våren (hur kallt det än är) och en ull jacka på hösten (oavsett hur varmt det är).

29] På södra halvklotet, dekorera julgranen med bomull, även om vintern inte har något att göra med Kristi födelse.

30] När du blir äldre, tänker du att du är den visaste mannen i världen, även om du inte alltid har tillräckligt livserfarenhet för att veta vad som är fel.

31] Gå till en välgörenhetsgala och tro att det är tillräckligt för att sätta stopp för alla sociala orättvisor i världen.

32] Äta tre gånger om dagen, även när du inte är hungrig.

33] Att tro att de andra alltid är bättre på allt: de är snyggare, mer påhittiga, rikare och mer intelligenta. Eftersom det är mycket riskabelt att ge sig bortom sina egna begränsningar, är det bättre att inte göra någonting

34] Använda bilen som ett sätt att känna sig stark och ha kontroll över världen.

35] Använda fult språk i trafiken.

36] Att tänka att allt ditt barn gör fel är fel på grund av det umgänge han eller hon håller sig med.

37] Att gifta sig med den första personen som erbjuder dig en ställning i samhället. Kärleken kan vänta.

38] Att alltid säga ”Jag försökte”, även om du inte har försökt alls.

39] Att skjuta upp de mest intressanta sakerna i livet tills du inte längre har orken att göra dem.

40] Att undvika depression med massiva dagliga doser av tv-program

41] Att tro att det är möjligt att vara säker på allt du har vunnit

42] Att tänka att kvinnor inte gillar fotboll och att män inte gillar inredning

43] Att skylla på regeringen för allt dåligt som händer

44] Vara övertygad om att vara en god, anständig och respektfull personen betyder att de andra kommer att finna dig svag, sårbar och lätt att manipulera

45] Vara övertygad om att aggressivt och ohövligt behandlande av andra är ett tecken på en kraftfull personlighet.

46] Att vara rädd för fiberendoskopi (män) och förlossning (kvinnor)

47] Och slutligen, tro att din religion är den enda innehavare av den absoluta sanningen, det viktigaste, det bästa, och att de andra människorna på denna enorma planeten som tror på en annan manifestation av Gud är dömda till helvetets eldar.

________________________
listan sammanställd av Igor, huvudpersonen i “Segraren står ensam”

I original postad här:http://paulocoelhoblog.com/2011/06/19/inventory-of-normality/
Paulo Coelho på svenska: http://www.facebook.com/PauloCoelhoSverige
Översättning: oLaVie (kommentera gärna)

—————————————————————————————

Normality is…
by PAULO COELHO on June 19, 2011

1] Anything that makes us forget our true identity and our dreams and makes us only work to produce and reproduce.
2] Making rules for a war (the Geneva Convention).
3] Spending years at university and then not being able to find a job.
4] Working from nine in the morning to five in the afternoon at something that does not give us the least pleasure, so that we can retire after 30 years.
5] Retiring only to discover that we have no more energy to enjoy life, and then dying of boredom after a few years.
6] Using Botox.
7] Trying to be financially successful instead of seeking happiness.
8] Ridiculing those who seek happiness instead of money by calling them “people with no ambition”.
9] Comparing objects like cars, houses and clothes, and defining life according to these comparisons instead of really trying to find out the true reason for being alive.
10] Not talking to strangers. Saying nasty things about our neighbors.
11] Thinking that parents are always right.
12] Getting married, having children and staying together even though the love has gone, claiming that it’s for the sake of the children (who do not seem to be listening to the constant arguments).
12ª] Criticizing everybody who tries to be different.
14] Waking up with a hysterical alarm-clock at the bedside.
15] Believing in everything that is printed.
16] Wearing a piece of colored cloth wrapped around the neck, known by the pompous name “necktie”.
17] Never asking direct questions, even though the other person understands what you want to know.
18] Keeping a smile on your face when you really want to cry. And feeling sorry for those who show their own feelings.
19] Thinking that art is worth a fortune, or that it is worth absolutely nothing.
20] Always despising what was easily gained, because the “necessary sacrifice” – and therefore also the required qualities – are missing.
21] Following fashion, even though it all looks ridiculous and uncomfortable.
22] Being convinced that all the famous people have tons of money.
23] Investing a lot in exterior beauty and paying little attention to interior beauty.
24] Using all possible means to show that even though you are a normal person, you are infinitely superior to other human beings.
25] In any kind of public transport, never looking straight into the eyes of the other passengers, as this may be taken for attempting to seduce them.
26] When in an elevator, looking straight at the door and pretending you are the only person inside, however crowded it may be.
27] Never laughing out loud in a restaurant, no matter how funny the story is.
28] In the Northern hemisphere, always wearing the clothes that match the season of the year: short sleeves in springtime (however cold it may be) and a woolen jacket in the fall (no matter how warm it is).
29] In the Southern hemisphere, decorating the Christmas tree with cotton wool, even though winter has nothing to do with the birth of Christ.
30] As you grow older, thinking you are the wisest man in the world, even though not always do you have enough life experience to know what is wrong.
31] Going to a charity event and thinking that it is enough to put an end to all the social inequalities in the world.
32] Eating three times a day, even when not hungry.
33] Believing that the others are always better at everything: they are better-looking, more resourceful, richer and more intelligent. Since it’s very risky to venture beyond your own limits, it’s better to do nothing.
34] Using the car as a way to feel powerful and in control of the world.
35] Using foul language in traffic.
36] Thinking that everything your child does wrong is the fault of the company he or she is keeping.
37] Marrying the first person who offers a position in society. Love can wait.
38] Always saying “I tried”, even though you haven’t tried at all.
39] Putting off doing the most interesting things in life until you no longer have the strength to do them.
40] Avoiding depression with massive daily doses of television programs.
41] Believing that it is possible to be sure of everything you have won.
42] Thinking that women don’t like football and that men don’t like interior decoration.
43] Blaming the government for everything bad that happens.
44] Being convinced that being a good, decent and respectful person means that the others will find you weak, vulnerable and easy to manipulate.
45] Being convinced that aggressiveness and discourtesy in treating others are signs of a powerful personality.
46] Being afraid of fibroscopy (men) and childbirth (women).
47] And finally, thinking that your religion is the sole proprietor of the absolute truth, the most important, the best, and that the other human beings in this immense planet who believe in any other manifestation of God are condemned to the fires of hell.
________________________
list compiled by Igor, the main character of “The Winner stands alone”

Posted here:http://paulocoelhoblog.com/2011/06/19/inventory-of-normality/
Paulo Coelho in Swedish: http://www.facebook.com/PauloCoelhoSverige
oLaVie

Annonser
Det här inlägget postades i Paulo Coelho på svenska. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s