Koala Bar – Garbage Man

Publicerat i Musik | Lämna en kommentar

BJ Fogg: Forget big change, start with a tiny habit…/ Glöm stora förändringar, börja med en liten, liten vana…

What if someone told you to floss only one tooth everyday? Or start the new year, not with grand resolutions, but with a simple challenge.. like ONE pushup a day? BJ Fogg shows us that the key to lasting change does not lie in planning big, monumental changes, but in thinking really, really small.

Behaviour = MotivationAbilityTrigger (B=mat)

Chosen by Fortune Magazine as one of ”10 New Gurus You Should Know”, Fogg directs the Persuasive Tech Lab at Stanford University.
www.bjfogg.com

Tänk om någon sa till dig att använda tandtråd på bara en tand varje dag? Eller börja det nya året, inte med stora beslut, utan med en enkel, liten utmaning.. som EN armhävning om dagen? BJ Fogg visar oss att nyckeln till varaktig förändring inte ligger i att planera stora, monumentala förändringar, utan att tänka riktigt, riktigt smått.

Beteende=MotivationAttGöra-förmågaTrigger (B=mat)

foggbeh

 

Behaviour = MotivationAbilityTrigger

Beteende=MotivationAttGöra-förmågaTrigger

https://youtu.be/AdKUJxjn-R8

 

 

Publicerat i Body & Soul, TED.com | Lämna en kommentar

Alison Ledgerwood – Att fastna i det negativa (och att komma ur det) / Getting stuck in the negatives (and how to get unstuck)

You have to work to see the upside and you can practice this, you can train your mind to do this better.

Du måste jobba med att se det positiva och du kan öva på detta, du kan träna din hjärna på att göra detta bättre.

negativ

You have to work to see the upside and you can practice this, you can train your mind to do this better. Research showing that just writing for a few minutes each day about things that you´re grateful for can dramatically boost your happiness and well-being and even your health. We forget to talk about the good stuff and yet that´s exactly where our minds need most practice.

We can also work in our communities to focus on the upside. We can be more aware that bad tends to stick. One mean comment can stick with somebody all day, all week even…

https://youtu.be/7XFLTDQ4JMk

Du måste jobba med att se det positiva och du kan öva på detta, du kan träna din hjärna på att göra det bättre. Forskning visar att bara genom att skriva under några minuter varje dag om saker som du är tacksam för, kan du dramatiskt öka din lycka och välbefinnande, och även din hälsa.

Vi glömmer att tala om de bra sakerna och ändå är det ju precis där våra hjärnor behöver mest träning.

Vi kan också arbeta i vår egen närhet genom att fokusera på det positiva. Vi kan vara mer medvetna om att det dåliga tenderar att fastna. En elak kommentar kan fastna hos någon hela dagen, hela veckan till och med…

Publicerat i Body & Soul, TED.com | Lämna en kommentar

The habits of happiness

hur det kommer sig att vi, trots att vi söker lycka, ofta vänder den ryggen. Trots att vi vill undvika lidande, verkar det som vi springer rakt i dess riktning.

Så hur går vi vidare i vårt sökande efter lycka? Ofta tittar vi utåt. Vi tror att om vi skaffar det och det, enligt konstens alla regler, något som vi säger, allt för att vara lyckliga. Att ha allt, att vara lycklig. Just den meningen avslöjar lyckans oundvikliga öde. Att ha allt. Om vi saknar något, kollapsar det. Dessutom, när saker går fel försöker vi fixa utsidan så mycket, men vår kontroll av den yttre världen är begränsad, tillfällig och ofta en illusion. Så nu, titta efter inre förutsättningar. Är de inte starkare? Är det inte hjärnan som översätter de yttre omständigheterna till lycka och lidande? Och är inte det mer kraftftullt Vi vet av erfarenhet att vi kan vara i vad vi kalla ett litet paradis och ändå vara helt olyckliga inombords.

————————————-

although we seek happiness, it seems we turn our back to it. Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.

So how do we proceed in our quest for happiness? Very often, we look outside. We think that if we could gather this and that, all the conditions, something that we say, ”Everything to be happy — to have everything to be happy.” That very sentence already reveals the doom of destruction of happiness. To have everything. If we miss something, it collapses. And also, when things go wrong, we try to fix the outside so much, but our control of the outer world is limited, temporary, and often, illusory. So now, look at inner conditions. Aren’t they stronger? Isn’t it the mind that translates the outer condition into happiness and suffering? And isn’t that stronger? We know, by experience, that we can be what we call ”a little paradise,” and yet, be completely unhappy within.

Publicerat i TED.com | Lämna en kommentar

6 studier om hur pengar påverkar oss/ 6 studies on how money affects the mind

How does being rich affect the way we behave? In today’s talk, social psychologist Paul Piff provides a convincing case for the answer: not well.

What we’ve been finding across dozens of studies and thousands of participants across this country is that as a person’s levels of wealth increase, their feelings of compassion and empathy go down, and their feelings of entitlement, of deservingness, and their ideology of self-interest increases.

http://blog.ted.com/6-studies-of-money-and-the-mind/

Publicerat i TED.com | Lämna en kommentar

Natten: vän eller fiende? / Night: friend or foe?

Night: friend or foe?

http://www.bbc.co.uk/programmes/p00ngb4r

8 hour sleep myth
http://www.bbc.com/news/magazine-16964783

Publicerat i DreamSleep | Lämna en kommentar

Drömmer vi i slow motion? Are Our Dreams In Slow Motion?

Lucid Dreaming Solves Mystery Of Whether Our Brains Go Into Slow Motion When We Sleep

Are Our Dreams In Slow Motion?.

dream

 

The philosopher Aristotle was the first to write about lucid dreaming, although he didn’t quite have a term to describe the experience. However, it’s arguable that this practice has been used by Tibetan Buddhists for even longer.

Publicerat i DreamSleep | Lämna en kommentar